TAN OTO AÇIK ARTTIRMA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

01. TARAFLAR

İşbu TAN OTO Açık Artırma Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta kayıtlı adresi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:252 Yenimahalle/Ankara olan Tan Oto Motorlu Araçlar Taş. Ve İnş. Tic. Ltd. Şti (“TAN OTO”) ile diğer tarafta işbu Sözleşmeyi imzalayarak alıcı veya satıcı olarak www.tanotodan.com internet sitesine üye olan ve yeni üyelik giriş bölümünde belirttiği adreste mukim internet kullanıcısı (“Üye”) arasında akdedilmiştir. Bundan böyle TAN OTO ve Üye ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşme Taraflar arasında akdedilmiş olan Genel Şartlar ve Koşulları’nın (“Açık Artırma Şartları”) eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Üye ayrıca gireceği her açık artırmanın kendine ait kuralları olabileceğini ve ancak bu kuralları kabul ederse ilgili açık artırmaya katılabileceğini ve söz konusu kuralların da Açık Artırma Şartları ve bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olacağını kabul ve beyan eder.

İşbu Sözleşme’de büyük harfle tanımlı kullanılan kelimeler ayrıca işbu Sözleşme’de tanımlanmadıkça Açık Artırma Şartları’nda kendilerine atfedilen anlamlara haizdirler. Açık Artırma Şartları’nda bulunmayan hususlarda, işbu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

02. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, ürünlerin TAN OTO’nun internet sitesinde açık artırma yoluyla alım satıma sunulmasına dair hükümlerin ve TAN OTO’nun internet sitesi olan www.tanotodan.com Üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

03. SÖZLEŞMENİN İMZASI

Üye’nin iş bu sözleşmeyi dijital ortamda okuması ve okuduğunu ve sözleşme içeriğini kabul ettiğini ilgili onay kutucuğunu işaretleyerek kabul etmesi ile birlikte, işbu Sözleşme imzalanmış ve yürürlüğe girmiş olur.

İşbu Sözleşmedeki hükümler TAN OTO için alım satım vaadi veya ilgili ürünle ilgili herhangi bir garanti veya ayıptan arilikle ilgili taahhüt oluşturmaz ve bu şekilde yorumlanamaz. Üye talip olduğu ürünü bizzat yerinde incelemek ve mevcut halini bizzat araştırmakla sorumludur. İşbu Sözleşme’nin imzası TAN OTO’ya ne alıcı ne de satıcı sıfatı yüklemez.

04. AÇIK ARTTIRMA HİZMETİ

4.1. Ürünün Seçilmesi, İnternet Sitesine Konulması ve Minimum Satış Fiyatının Belirlenmesi

Açık Artırma Hizmeti, TAN OTO tarafından belirlenen internet ortamında satışa sunulan ürünlerin üyelerden online olarak teklif alınması ve kural olarak TAN OTO tarafından belirlenen minimum satış fiyatına ulaşıldığı sürece en yüksek teklifi veren üyeye satış yapmak suretiyle verilen açık artırma hizmetidir. Satıcı Üye açık artırma hizmeti kapsamında satılmasını istediği ürünleri özelliklerini (ruhsat sahibinin adı/soyadı, plaka bilgisi, marka, tip, model yılı, yakıt türü, pert kaydı olup olmadığı, kilometresinin orijinal olup olmadığı, değişen aksam veya parça, mevcut hasar veya arızası olup olmadığı, garanti kapsamında olup olmadığı vb.) ve KDV dâhil açık artırma minimum satış fiyatını da içerecek şekilde TAN OTO’ya bildirecektir. Bu bildirim www.tanotodan.com üzerinden kullanıcı adı ve şifresiyle girilerek yapılacaktır. TAN OTO, uygun bulmadığı ürünü, açık artırmaya çıkarmama hakkına sahiptir. Üyenin, TAN OTO’nun bu kararına karşı herhangi bir itiraz hakkı yoktur.

Açık artırmaya katılan ürünler KDV dâhil Minimum Satış Fiyatı’na ulaşır veya bu fiyatı geçerse, en yüksek teklifi veren Üye TAN OTO’nun onayı ve artırmanın kapanışı ile birlikte ürünü satın almaya hak kazanacaktır. Alıcı Üye teklif verdiği ürünü almayı vaat etmiş olup, ÜYE bu vaadinden tek taraflı olarak vazgeçemez.

Kazanan üyenin, TAN OTO’nun veritabanı kayıtlarına dayanarak TAN OTO tarafından belirleneceğini ve bu usule itiraz edilemeyeceğini ÜYE kabul ve taahhüt eder.

Açık artırmanın başlangıcı, bitişi ve süreci TAN OTO tarafından kontrol edilir. TAN OTO planlanmış açık artırmaların iptal edilmesi veya değiştirilmesi hakkını saklı tutar. TAN OTO herhangi bir neden öne sürmeksizin tek taraflı olarak satış gerçekleşene kadar her zaman açık artırmayı iptal etme hakkına sahiptir, böyle bir durumda Alıcı her ne nam altında olursa olsun TAN OTO’dan bir talepte bulunmayacaktır.

Üyeler tek tek veya birlikte hareket ederek başka bir kullanıcı hesabı kullanarak, kendi sattıkları ürünlere teklif vererek, vs. yollarla bir açık artırmanın gidişini yapay şekilde yönlendiremezler. www.tanotodan.com üzerinden satışa söz konusu yapılmaları mevzuata aykırı ürünlerin açık artırmaya çıkarılmasından kaynaklanabilecek her türlü zarar ziyan ve tazminat taleplerinden Satıcı sorumlu olacaktır.

4.2. Fiyatlar Ve Komisyonlar

Üye aracın KDV dâhil alım bedeli üzerinden ayrıca %2 + KDV tutarında komisyon bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Üye tüm trafik ve devir işlemlerinin bedelini Tan Oto veya Tan Oto’nun belirleyeceği firmaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Üye her araç için belirlenen teminat bedelini kredi kartından bloke ettirip teklif vermeyi, bu bloke işleminin ihaleye katılma ön şartı olduğunu kabul ve taahhüt eder.

İhalenin kendisinde kalması üzerine satın almaktan imtina eder ve vazgeçerse iş bu teminatı geri alamaz. Teminat miktarı cezai şart bedeli olarak Tan Oto tarafından alıcıya fatura edilir.

4.3. TAN OTO Yükümlülükleri

TAN OTO, satışa sunulan ürünü ve dosyasını, hiçbir borç ve takyidat bulunmadığına ilişkin belgelerle birlikte açık artırma ve sonrasında ÜYE’nin incelemesine sunmayı kabul etmiştir. Satış işlemi açık artırma işleminin TAN OTO’nun onayı ile kesinleşmesinden itibaren 7 gün içinde bizzat ÜYE veya vekilinin katılımı ile Noterde yapılacak olup, ÜYE ve TAN OTO bununla ilgili her türlü işlemi yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.4. TAN OTO’NUN Üründeki Ayıplardan Doğan Sorumluluğu

Tan oto, işbu Sözleşme kapsamında açık artırma yoluyla satış için belirlediği kendisine veya müşterilerine ait ürün(ler)le ilgili HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ. Ürünler ikinci el ürünler olup, bu ürünlerin mevcut hal ve hukuki durumlarını, ekspertizlerini araştırmak, incelemek ÜYE’nin sorumluluğundadır. Üye açık artırmaya katılmadan önce tüm bu araştırmaları yapmak ve mevcut haliyle ürüne ait açık artırmaya katılmak durumundadır, bu araştırmayı yapmamış veya eksik yapmış, Bir açık artırmadan sonra aşağıdaki ayıplardan birinin veya birden fazlasının bir üründe ortaya çıkması halinde, Satıcı Üye söz konusu ayıplardan kaynaklanabilecek her türlü itiraz, ve taleplerden sorumlu olacağını, TAN OTO’nun söz konusu ayıplar nedeniyle hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğünün bulunmayacağını, bu ayıplarla ilgili (i) TAN OTO’ya karşı başlatabileceği her türlü itiraz, talep ve dava haklarından feragat ettiğini, (ii) TAN OTO’nun bu ayıplardan kaynaklanan her türlü masraf, zarar ve ziyanını (ürün satış değeri, devir masrafları, maddi ve manevi zarar bedelleri, ikame araç giderleri, yargılama giderleri, kanuni vekalet ücreti giderleri ve benzeri bedeller dahil) fer’ileri ile birlikte ilk talepte TAN OTO’ya nakden ve defaten ödeyeceğini, (iii) herhangi bir ayıbın çıkması durumunda TAN OTO’nun satışı iptal edebileceğini, (iv) satışın iptal edilmesi halinde ürünü geri alarak satış bedelini ve devir masraflarını fer’ileri ile ve aylık yasal ticari faiz ile birlikte alıcı ve TAN OTO’nun birlikte mağduriyetini gidermek için TAN OTO’ya ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Söz konusu ayıplar aşağıda sayılmıştır:

  • Ürün ile ilgili beyan edilen km ‘nin gerçeğinden farklı olduğunun ortaya çıkması
  • Ürünün çalıntı, motor ya da şasi numarasının trafik kayıtlarından farklı olması durumunda (change) veya benzeri nitelikte bir ürün olması;
  • Ürün ile ilgili sel su baskını hasar kaydının tespit edilmiş olması
  • Ürünün herhangi bir aksamında, çalıntı başka bir ürünün/ürünlerin aksam ve parçalarının kullanılmış olması;
  • Ürün ile ilgili pert kaydının saklandığının ortaya çıkması
  • Herhangi bir nedenle ürünün kamu kurumları ve/veya yargı organları tarafından müsadere altına alınması, adli tıp veya emniyet kriminal laboratuarları veya benzeri kuruluşlarda incelenmek üzere el konulması, açık artırmadan ruhsatın devredileceği tarihe kadar geçecek süre içinde Satıcı veya ruhsat sahibinin herhangi bir borcu/eylemi nedeniyle ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz veya haciz uygulanması, zapt edilmesi;
  • Ürünün şasi bölümünde Satıcının beyan etmediği bir sorunun ortaya çıkması.

Yukarıdakiler saklı kalmak kaydıyla, ürün bulunduğu/görüldüğü haliyle satılır. Alıcı Üye sonradan yukarıda sayılan ayıplar dışında bir ayıp iddiasında ve bu iddia nedeniyle hak talebinde bulunamaz.

4.5. Alıcının Yükümlülükleri

İkinci el ürünlerin satışı "olduğu gibi satın alma" kuralıyla, başka bir deyişle herhangi bir garanti olmadan yapılır. Bu nedenle ürünün açık artırmada açıklanan ürün ile uyumlu olduğunu tespit etmek için, Alıcı kabul öncesinde ürünü tamamen incelemek zorundadır. Alıcı Üye, Minimum Satış Fiyatına ulaşılması şartıyla en yüksek teklifi vererek satın almaya hak kazandığı aracın bedelini vehttp://www.tanotodan.com adresinde belirlenen kendisince ödenmesi gereken diğer bedelleri, açık artırmanın bitmesinden ve Alıcı Üyeye açık artırmanın onda kaldığının bildirilmesinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, açık artırma şartnamesinde aksi belirtilmedikçe, TAN OTO’nun bildireceği banka hesabına yatırması gerekmektedir. Ürünün alım bedeli ve diğer tüm bedeller tam olarak ödenmeden ve tescil işlemleri tamamlanmadan ürün Alıcı Üyeye devir ve/veya teslim edilmez.

Açık artırma sonucunda ürünü satın almaya hak kazanan Üye, kendisine faks veya elektronik posta yoluyla gönderilen form ve belgeleri iki (2) iş günü içerisinde imzalamak ve ıslak imzalı asılları güncel imza sirküleri ile birlikte TAN OTO’ya teslim etmek zorundadır.

Araçların devri ve nakliyesi sonrası aracı satın alan TAN OTO üyesinin aracı incelemesi ve kaporta ekspertiz bilgileri ile ilgili uyuşmazlık veya mekanik arızalarla ilgili itirazlarını araçların tesliminden itibaren 24 saat içerisinde yazılı (e-posta ile) yapması gerekecektir. Bu itirazlar derhal TAN OTO tarafından değerlendirilecek ve Üyenin haklı itirazlarının çözümü için gereği yapılacaktır.

Satılan araçta mekanik ve elektronik ekspertiz yapılmamaktadır. Bu nedenle araçta oluşan mekanik bir sorun var ise, Aracı kazanan üye 500-TL (BeşYüz Türk Lirası) üzerindeki ayıpları Tan OTO’ya bildirecektir. Bu talepler aracın üyeye tesliminden sonra geçen 48 saat içerisinde yazılı olarak TAN OTO’ya bildirilmelidir. Ancak araç üye tarafından teslim alınmış 48 saat içinde yazılı bildirim yapılmamış ve kendi gücü ile 150 km’den fazla kullanılmış ise TAN OTO hiçbir talebi karşılamak zorunda değildir.

4.6. Bedellerin TAN OTO Tarafından Satıcıya Ödenmesi

Aksi açık artırma şartnamesinde belirtilmedikçe, satışı gerçekleşen ürünlerin satış bedelleri, Alıcı tarafından ilgili ödemenin TAN OTO’ya yapılmış olması koşuluyla, Tan Oto tarafından sağlanan ve Satıcı Üyeye fatura edilen tüm lojistik masrafları, komisyon bedelleri ve sair masraflar düşüldükten sonra, satışı müteakip en geç 5 (beş) işgünü içinde Satıcı Üye tarafından bildirilecek Satıcı Üyenin banka hesabına transfer edilecektir. Gecikme olması halinde Satıcı Üyenin aylık ticari temerrüt faizi talep etme hakkı vardır.

Satış bedeli, Sözleşme gereği ürünün tüm anahtarları ve belgelerinin tamamlanmış olması ve TAN OTO’ya veya trafik müşavirine teslim edilmiş olması ve devir işlemine engel olabilecek her türlü takyidatın kaldırılmış olması şartlarıyla ödenir.

TAN OTO, satışa konu olan ürünle ilgili olarak vergi, trafik cezası, tazminat vb. TAN OTO’dan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle, ihtiyari veya mecburi olarak yapacağı ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek aylık yasal ticari faiz ile birlikte Satıcı Üyeden tahsil etme hakkına sahiptir. Bu tutar öncelikle Satıcı Üyeye ödenecek olan satış bedelinden tahsil edilecektir.

4.7. Ürün Devri

TAN OTO tarafından satışı gerçekleştirilen ürünlerin, tüm devir ve trafik işlemlerini, TAN OTO veya TAN OTO’nun belirleyeceği firma yerine getirecektir.

05. CEZAİ ŞART

Satıcı Üyenin, ürünün devri için gerekli belgeleri Sözleşmede belirtilen süreler içinde ibraz etmemesi, veya satış işleminden, satış vaadinden vazgeçmesi veya devir işlemine engel olan hususları ortadan kaldırmaması ve bu nedenlerle ürünün devir işleminin yapılmaması ve/veya işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerine uymaması hallerinde, TAN OTO’nun ve Alıcının uğradığı tüm zararları ve masrafları talep ve dava hakkı saklı kalmak üzere, Satıcı Üye, KDV dahil Açık Artırma Satış Fiyatı’nın %2’si oranında ceza bedelini ilk talepte TAN OTO’ya ödemekle yükümlüdür.

Alıcı Üye, satın alma işleminden, satın alma vaadinden vazgeçmesi veya ürünün devir işlemlerinin belirtilen sürede gerçekleşmesi için Sözleşme gereği üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmemesi veya satın aldığı ürünün bedelini Sözleşmede belirtilen süreler içinde ödememesi veya eksik ödemesi ve Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerine uymaması hallerinde, TAN OTO’nun ve Satıcının uğradığı tüm zararları ve masrafları talep ve dava hakkı saklı kalmak üzere, Alıcı Üye, KDV dahil Açık Artırma Satış Fiyatı’nın %2’si oranında ceza bedelini ilk talepte TAN OTO’ya ödemekle yükümlüdür. Kısmi ödeme yapılmış ise söz konusu ceza bedelleri kısmi ödemeden mahsup edilebilecektir.

Satış gerçekleşmez ise, Satıcı Üye, eğer var ise tahsil ettiği ürün bedelini Alıcı Üyeye geri öder ve Alıcı Üye de teslim aldığı ürünü aldığı şekilde hasarsız ve çalışır vaziyette Satıcı Üyeye iade etmekle yükümlüdür. Bu durumda yukarıda bahsedilen ceza bedellerini talep ve tahsile ilişkin haklar saklıdır. Üründe herhangi bir hasar veya sorun tespit edildiğinde Satıcı Üyenin ve TAN OTO’nun, Alıcı Üyeden buna ilişkin zarar ve masraf talep etme hakkı saklıdır.

06. ÜYE BİLGİLERİ VE ÜYENİN SORUMLULUĞU

Üyenin TAN OTO'ya verdiği bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Üye bilgilerinde bir değişiklik olması halinde, Üye bu değişikliği en kısa zamanda TAN OTO'ya bildirmekle yükümlüdür. Üye www.tanotodan.com adresinde hesap açarken, bir isim ve şifre seçmelidir. Üye adı üçüncü tarafların haklarını, özellikle de ticari isimleri veya telif haklarını ihlal edemez. Şifre gizli tutulmalıdır. Üye, kullanıcı adı veya şifresinin yanlış kullanımından sorumlu olacaktır. Üye hesabı aktarılamaz.

TAN OTO, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya TAN OTO’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; TAN OTO ve www.tanotodan.com web sitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

Üye, TAN OTO internet sitelerini kullanırken, İnternet platformunun işlevini etkileyebilecek herhangi bir cihaz, yazılım veya diğer uygulamalar kullanamaz. Üye makul olmayan veya aşırı altyapı yüklerine neden olabilecek herhangi müdahalede bulunamaz. TAN OTO İnternet platformunda yer alan içerik, sahibinin önceden izni olmadan kopyalanamaz, aktarılamaz, kullanılamaz veya çoğaltılamaz. Bu hüküm ayrıca "robot/gezgin"(robot/crawler) arama motoru kopyaları, "ekran kazıyıcı" (screen scraping) ve diğer otomatik cihazlar için de geçerlidir.

07. MALİ MESULİYET SİGORTASI

Mali Mesuliyet Sigortası (zorunlu trafik sigortası) olmayan ürünlerin satın alınması durumunda ürünün ruhsat devri yapılana kadar trafiğe çıkartılması yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edilmesi halinde oluşabilecek her türlü kazadan, zarardan, cezadan ve bunlar nedeniyle oluşabilecek tazminat, ceza ve giderlerden tümüyle ve münferiden Alıcı Üye sorumludur ve Satıcı Üyenin ve TAN OTO’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

08. TAN OTO'NUN SORUMLULUĞU

TAN OTO’nun sunduğu hizmetler, Sözleşmeyle Üye sıfatını kazanmış olan gerçek ve tüzel kişi tacirler için reklamcılık ve mecra kuruluşu hizmeti kapsamında olup, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü yoktur. Ayrıca, Taraflar TAN OTO’nun Alıcı ve/veya Satıcı sıfatının bulunmadığını, bu nedenle Borçlar Kanunu’ndaki ve Türk Ticaret Kanunu’ndaki Satıcıya ilişkin yükümlülüklerin TAN OTO için geçerli olmadığını, TAN OTO’nun tüm sorumluluğunun işbu Sözleşme kapsamı ile sınırlı olduğunu beyan ve kabul ederler. Satılan ürünlerde sonradan ortaya çıkanlar da dâhil mevcut tüm ayıplardan, ürünün malikinden veya satıştan önce kaynaklanan diğer nedenlerle üçüncü kişilerce ürüne el konulmasından doğrudan Satıcı Üye sorumludur.

TAN OTO, ürünlerdeki ayıp ve zapt gibi nedenlerle herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalırsa, Satıcı Üye, ilk talep halinde derhal bunu TAN OTO’ya ödeyecektir.

Üye TAN OTO'yu, diğer Üyeler veya üçüncü tarafların haklarının Üyenin internet sitesine koyduğu teklifler ve her türlü içerik yoluyla ihlal edilmesinden dolayı veya Üyenin TAN OTO internet sitesini başka amaçlarla kullanmasından dolayı TAN OTO'ya karşı ileri sürebilecekleri tüm taleplerden beri tutar. Üye aynı zamanda TAN OTO'nun ihtiyaç duyabileceği tüm mahkeme ve avukat masrafları da dâhil olmak üzere her tür yasal savunmanın maliyetlerini karşılayacaktır. Anlaşmanın ihlalinden Üyenin sorumlu olmadığı durumlarda, bu madde uygulanmayacaktır.

09. DİĞER HÜKÜMLER

TAN OTO tüm Üyeler için aynı koşullarla olmak kaydıyla hizmetlerini dilediği amaçlar için kullandırma, satış kanallarında değişiklik yapma, dilediği hizmetleri kaldırma veya özel şartlara bağlama, yeni hizmetler verme, iş bu sözleşme maddelerini tek taraflı olarak sebep göstermeksizin dilediği gibi değiştirme hakkına sahiptir. Kaldırılan hizmetlere ilişkin olarak hizmetin kaldırıldığı tarihten sonra ücret talebi olamaz. Hizmeti kaldırdığı tarihe kadar verdiği hizmetlerden doğan hak ve alacakları saklıdır. TAN OTO’nun ücretsiz olan hizmetleri ücretli hale getirme hakkı vardır. Söz konusu değişiklikler ileriye dönük olarak uygulanacaktır.

ÜYE, TAN OTO’nun güvenlik, işleyişin düzenlenmesi, sistem hatalarının izlenmesi ve giderilmesi ve sair benzer nedenlerle ÜYE’nin site üzerindeki her türlü aktivitesini izleme, kayda alma ve/veya gerek gördüğünde siteden uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalelerde bulunma hakkını kabul ve taahhüt eder.

TAN OTO Üye logoları, programları, bilgisayar yazılımları, eğitim dokümanları, metinleri, her türlü fikri ve sınai ürünler vb. bu Sözleşme konusu ve yükümlülükleri dışında hiçbir şekilde kullanılamaz, kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Üye iş bu sözleşme nedeniyle veya sonrasında öğrendiği ticari sırların tamamı saklamak zorunda olup, bu gizlilik kuralının ihlali halinde ÜYE, Tan OTO’nun bundan doğan zararlarını karşılamayı taahhüt eder.

Taraflardan hiçbiri bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

10. KİŞİSEL VERİLERE VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİNE DAİR AÇIK ONAY

www.tanoto.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan “Aydınlatma Metni” “Gizlilik Politikası” ve “Tanoto Motorlu Araçlar ve Taşımacılık Tic. Litd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda belirtilen amaçlarla; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince gerekli bilgilendirmenin tarafıma yapıldığını, işbu bilgilendirme formunu okuyup anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketinizce, işbu form, internet siteleriniz, üyelik kayıtları, dijital pazarlama ve çağrı merkezi, sosyal medya, organizatörleriniz, tedarikçileriniz, iş ortaklarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, sözlü, yazılı veya elektronik ortam aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Tanoto Motorlu Araçlar ve Taşımacılık Tic. Litd. Şti.’nce veya Tanoto’nun hissedar olduğu başkaca şirketlerce, faaliyetlerinizi yürütmek üzere hizmet aldığınız, işbirliği yaptığınız, program/hizmet ortağı kuruluşlarla, aracı hizmet sağlayıcılarla, sosyal medya kuruluşları, sosyal ağ kuruluşları (facebook ve diğer), yurtiçi / yurtdışı kuruluşları, kanunen yükümlü olduğunuz kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasına bu suretle işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.

Ayrıca, tarafıma Kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni amacıyla, Şirketiniz Tanoto Motorlu Araçlar ve Taşımacılık Tic. Litd. Şti.’nce veya Tanoto’nun hissedar olduğu başkaca şirketlerce, tarafıma eposta, SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine, dilediğim zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı her zaman reddedebileceğime tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.

Taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğan ilişki devam ettiği sürece ve işbu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra da işbu Kişisel Veriler Mevzuatındaki yükümlülükleri süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

11. SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ VE FESHİ

İşbu Sözleşme imzalandığı anda yürürlüğe girer ve süresizdir. Taraflardan herhangi birisi istediği zaman vereceği yazılı ihbar ile Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme herhangi bir nedenle sona erdirilmiş olsa dahi Üye alım satımdan ve ödemelerden kaynaklanan yükümlülüklerini derhal yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiştir. İşbu Sözleşmenin feshedilmesi halinde Açık Artırma Şartları da feshedilmiş olacaktır.

12. DELİL SÖZLEŞMESİ

Üye, Taraflar arasında çıkacak her türlü uyuşmazlıklarda TAN OTO’nun her türlü defter, belge ve kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.maddesi gereğince münhasır ve kesin delil olacağını kabul ve beyan etmiştir.

13. UYGULANACAK YASA VE ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

İşbu sözleşme Türk kanunları çerçevesinde düzenlenecek, yorumlanacak ve yürütülecektir. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14. TEBLİGAT

Bu Sözleşme’den doğan ilişki nedeniyle yapılacak her türlü yazışma ve tebligatların, Sözleşmede saptanan adrese yapılmasını, adres değişikliklerinin karşı tarafa noter kanalıyla yazılı olarak bildirilmesini, bildirilmeyen adres değişiklikleri nedeniyle Sözleşmedeki adrese yapılacak tebligatların, kendilerine yapılmış, usulüne uygun bir tebligat olacağını Taraflar kabul ve taahhüt etmişlerdir.

İşbu Sözleşme üyelik tarihinde elektronik ortamda düzenlenmiş olup www.tanotodan.com adresinde okunup, kabul ve taahhüt edilerek ve üyenin bildirmiş olduğu elektronik posta adresine gönderilen doğrulama postası üye tarafından tıklanmak suretiyle üyenin kimliği doğrulandıktan sonra, hazırlar arasında imzalanmış sayılır ve yürürlüğe girer.

×
×
×